top of page

ศัลยกรรมขากรรไกรทันทีก่อนการจัดฟัน

(Surgery First Orthognathic Surgery)

     เป็นเทคนิคการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรก่อนจัดฟัน ซึ่งอาจจะผ่าตัดเพียงขากรรไกรเดียว (1 jaw) หรือ สองขากรรไกร (2 jaw) ก็ได้ ขึ้นกับลักษณะความผิดปกติของคนไข้   วิธีนี้เป็นรูปแบบการรักษาที่เริ่มนิยมในปัจจุบัน  เนื่องจากวิธีศัลยกรรมขากรรไกรดั้งเดิม (Traditional Approach) มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการรักษาที่ค่อนข้างนาน โดยเฉพาะการจัดฟันก่อนการผ่าตัด

ขากรรไกร ซึ่งกินเวลามากถึง  12-18  เดือน

โครงหน้า.jpg

ข้อดีของการรักษาแบบผ่าตัดก่อนจัดฟัน
ลดระยะเวลาการรักษาได้ประมาณ12-18 เดือน เนื่องจากไม่มีระยะเวลาจัดฟันก่อนผ่าตัด
แก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกรได้ตั้งแต่เริ่มแรกของการรักษา 
การจัดฟันสามารถเคลื่อนฟันได้ไวขึ้น ภายหลังจากการผ่าตัด 
หากมีการคืนตัวกลับของกระดูกขากรรไกรจากการผ่าตัด สามารถแก้ไขในระหว่างการรักษาจัดฟัน

 

 

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการรักษาโดยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
ผู้ป่วยควรมีอายุ มากกว่า18 ปี และหมดการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรแล้ว
การสบฟันต้องพอใช้งานได้หลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร จึงต้องมีการทำงานร่วมกับทันตแพทย์จัดฟันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด
หากมีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ Disorders) อาจจำเป็นต้องรับการรักษาข้อต่อขากรรไกรก่อน

bottom of page