พญ.ธีรยา ตันติปิยพจน์ (คุณหมอปุ้ย)
เวชศาสตร์ชะลอวัย Anti-Aging 
 
ประวัติการศึกษา

- จบแพทยศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Fellowship Dermatology, MFU.
- Master of Science in Anti-Aging and Regenerative Medicine, MFU.
- Certificate of
clinical application of Chinese acupuncture,
moxibustion and Tuina massage
from Taiyuan, China
- Certificate of The 29th Acupuncture form Ministry of public health, Thailand
and Cheng-du university, China
- Certificate of 7th Introduction to practical cell therapy workshop, Association of Cell therapy.
- Certificate of 16th Chelation therapy,Chelation medical association.
- Certificate of hair transplantation program, Thai global health center Bangkok Thailand